Przycisk Kup bilet online

Polityka prywatności – RODO

Polityka prywatności RODO

Informacja o danych osobowych dla Gości DELI PARKU

§ 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI DELI Park
Administratorem danych osobowych Gości parku jest Deli Park Hotel – Restauracja „ Delicjusz’ Sadłocha Spółka Jawna z siedzibą w Trzebaw ul. Poznańska 1, 62-060 Stęszew 7, wpisany do KRS 0000271313

§ 2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI PARKU
Celem, dla których Deli Park przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Park jest:
1. dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Deli Park w związku z poniesioną przez Deli Park szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Deli Parku,
2. udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
3. zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości.
W przypadku, gdy Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Deli Park przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach. Ponadto, Deli Park przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring parku w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom i innym osobom przebywającym na terenie parku.

§ 3. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa, pozyskanych przez Deli Park jest umowa o świadczenie usług hotelarskich.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Gościa. Deli Park informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla Gości jest usprawiedliwiony cel administratora.

§ 4. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe:
1. pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Deli Parku lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
2. pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,
3. pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 14 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

§ 5. PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Deli Parku.

§ 6. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

§ 7. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email, w przypadku rezerwacji grupowych , numeru kontaktowego telefonu jest wymogiem zawarcia umowy. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Deli Parkowi zawarcie umowy o usługi.

§8. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE
Deli Park nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

§9. DOSTĘP
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Gości Deli Parku dostępna jest również na stronie internetowej: http://delipark.pl/